A to vás o těch médiích ve škole nic neučili?

Radka Grohová

Radka Grohová - 6. 12. 2022

Kategorie: Mediální gramotnost

Zdroj: Zdroj: Tima Miroshnichenko, Pexels

V jednadvacátém století má mediální výchova své místo i ve vzdělávacím systému ČR. Na mediální gramotnosti žáků se vzdělávací instituce podílí už od základní školy a výchova k práci s medii, kritickému myšlení a efektivnímu nakládání s daty je zasazena do Rámcového vzdělávacího programu (RVP), který vydává Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Co je mediální výchova?

Podle Metodického portálu RVP je definice mediální výchovy následující: „Mediální výchova je zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu od mediovaných sdělení a na schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jeho informační kvality (zpravodajství z hlediska významu a věrohodnosti zprávy a události, reklamu z hlediska účelnosti nabízených informací apod.).“

Nechce se vám článek číst? Pusťte si jeho audioverzi.

Co je RVP?

Rámcový vzdělávací program je kurikulární dokument vydávaný a aktualizovaný MŠMT zvlášť pro mateřské, základní a střední školy (podle druhu zaměření), gymnázia a pro speciální vzdělávání. Vytváří obecně závazný rámec pro tvorbu ŠVP (školního vzdělávacího programu). Stanovuje konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to:

Ve zkratce, říká, co má škola svého svěřence naučit, jakou formou a co má po ukončení daného stupně vzdělání žák zvládat. Z ŠVP dále vzniká TVP (třídní vzdělávací program), který už nevytváří škola jako celek, ale konkrétní učitel, který ze ŠVP vychází.

Už se vám z těch zkratek motá hlava? Pojďme se podívat, jak může taková mediální výchova podle RVP vypadat a co má za cíl.

Základní vzdělávání a mediální výchova

Jeden z cílů základního vzdělávání je v RVP definován jako: pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života. Posloužit k tomu může například to, když má žák za úkol zpracovat nějaké téma a dohledat k němu zdroje (referáty, prezentace atd.).

Žáci mají být vedeni k užívání kritického myšlení a efektivnímu zpracování informací a zároveň k utváření vlastního názoru a jeho prezentování. Samozřejmě také k odpovědnosti za svoje slova a činy. V těchto dovednostech se zdokonalují nejen během mediální výchovy, ale i v dalším oblastech vzdělávání.

Gymnázia

RVP je vydáváno zvlášť pro gymnázia sportovní, či dvoujazyčná. My se budeme v tomto článku zabývat RVP pro klasická gymnázia.

Na mediální výchovu na gymnáziu je v RVP kladen veliký důraz. Žáci by se měli po ukončení vzdělávání zvládat orientovat v mediálním prostřední, umět ho kriticky posuzovat, zvládat si vytvořit zdravý odstup, rozeznat fake news a vědět, jak s informačními zdroji správně nakládat. Žáci proto v hodinách pracují s reálnými ukázkami a zdroji. Sami si také zkouší mediální obsah vytvářet a poznávat jeho zákonitosti a proces tvorby.

Definice mediální gramotnosti podle RVP G zní: „Mediální gramotnost představuje soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují nakládat s mediální produkcí, jež se mu nabízí, účelně a poučeně, dovoluje mu média využívat ke svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal ty oblasti mediální produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat, odhalit.“

Střední odborné školy

Zde se RVP liší podle oboru dané střední školy. Na rozdíl od gymnázia nemají SOŠ a SOU mediální výchovu uvedenou v RVP jako samostatné průřezové téma. Znalosti a dovednosti týkající se médií jsou zařazeny v jiných průřezových tématech (např. občan v demokratické společnosti, komunikační a informační technologie) a vzdělávacích oblastech. To může realizaci mediální výchovy v těchto institucích komplikovat.

Pro příklad, jak mohou vypadat komplikace při mediální výchově, nám poslouží grafy z publikace Strategie, jak začlenit mediální vzdělávání do výuky na SOŠ a SOU z roku 2021. Naleznete ji společně se zdroji výzkumu, ze kterého grafy vycházejí, na webových stránkách Jednoho světa na školách.

Mediální výchova a speciální vzdělávání

Také v RVP pro speciální vzdělávání najdeme průřezové téma mediální výchovy.

Závěrem

Jistě se shodneme na tom, že mediální gramotnost je něco, bez čeho se v moderním světě neobejdeme a je důležité se jí poctivě věnovat. To, jak bude mediální výchova probíhat v praxi, se neodvíjí pouze od kurikulárních dokumentů, ale také od pedagoga, který má za cíl předat toto téma svým žákům. Proto se může pojetí mediální výchovy lišit nejen na jednotlivých typech škol, ale také v konkrétních třídách. Jako pomocník při tomto úkolu slouží pedagogům a studentům právě spolek Fakescape, který jim nabízí hry a worshopy, díky kterým mohou cílů mediální výchovy dosahovat zábavnou formou.

 

Další články

Sledujte nás