Mediální výchova ve světě: Francie

Magdaléna Alexová

Magdaléna Alexová - 31. 10. 2021

Kategorie: Mediální gramotnost

Zdroj: Uživatel Pixabay ve službě Pexels

Další článek ze série zaměřené na mediální výchovu ve světě nás zavede do Francie, samotné kolébky mediální výchovy. Její prvopočátky bychom hledali právě v této zemi ve 20. letech minulého století. Jak se od té doby proměnila a v jakém stavu se nachází dnes? 

Pro ty, kdo nečetli naše předchozí články, je na místě připomenout, že hlavním cílem mediální výchovy je výuka mediální gramotnosti. Díky ní by měl být člověk schopen posoudit věrohodnost mediálních sdělení, zanalyzovat jejich obsah a věcně a poučeně se zapojit do mediální komunikace a diskuse o médiích.

Zrození mediální výchovy

Není náhodou, že má mediální výchova své kořeny ve Francii. Na jejím prvopočátku totiž stojí vynález filmu – a k tomu došlo právě ve Francii dílem bratrům Lumièrovým.

Promítání filmů přilákala velkou pozornost a jak se filmy rozvíjely, začaly se objevovat první filmové kluby. Zároveň vzniklo něco, co bychom označili jako „filmovou výchovu“. Postupem let se k filmu začaly přidávat i další média – televize, rádio a v posledním stádiu samozřejmě také internet. Z filmové výchovy se tak stala „audiovizuální výchova“, která se začala v jisté podobě objevovat na školách.

V polovině 60. let 20. století se objevily první pokusy zanést mediální výchovu do školních osnov. V následující dekádě se k mediální výchově upřela zvýšená pozornost, a to také díky organizaci UNESCO, která podpořila její rozvoj.

Roku 1972 tak Francie zařadila aspekty mediální výchovy do dokumentů ministerstva školství a o čtyři roky později, roku 1976, se mediální výchova stala součástí osnov pro střední školy. Tehdy měla být vyučována jako součást jiných předmětů.

Bylo ale třeba vytvořit metodiku, proškolit vyučující a celkově dát mediální výchově jednotný směr. Proto přišel Jacques Gonnet s návrhem na vytvoření centra pro výuku mediální gramotnosti CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information). Povedlo se to roku 1983 a Gonnet se stal jeho prvním ředitelem.

CLEMI

Centrum CLEMI funguje už od svého založení pod ministerstvem školství a je v podstatě zodpovědné za mediální výchovu v zemi. Své aktivity směřuje do čtyř hlavních oblastí: školení učitelů v oblasti mediální výchovy a gramotnosti, vydávání edukačních materiálů, rozvoj mediální tvorby na školách (podpora školních časopisů apod.) a organizace vzdělávacích akcí v oblasti médií.

CLEMI zveřejňuje některé materiály z oblasti mediální výchovy také na svých internetových stránkách. Pro ty, kteří vládnou francouzským jazykem, je doporučujeme jako inspiraci.

Dnešní podoba mediální výchovy

V současné době se mediální výchova ve Francii vyučuje jako průřezové téma a od roku 2013 se oficiálně nachází v osnovách jako mediální a informační výchova neboli EMI (éducation aux médias et à l’information). Je začleněna především do předmětů jako je francouzský jazyk nebo dějepis.

Centrum CLEMI je toho názoru, že by prvky mediální výchovy mohly být zařazeny do úplně všech vyučovaných předmětů. Vedle toho existují taky volitelné předměty zabývající se médii a jejich studiem.

Mediální výchova je ve Francii vnímána jako důležitá součást vzdělávání, která pomáhá vytvářet uvědomělé občany a pomáhá tak udržovat demokracii. Hlavní důraz je kladen na rozvoj kritického myšlení, správné porozumění informacím nebo orientaci v dnešním mediálním a digitálním světě.

 

Zdroje

Jirák, J., Šťastná, L. (2012). K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie = Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia litterarum. 57. 67-72.
www.clemi.fr
Adriaens-Allemand, A. (2021). Media and information literacy in France: an overview. Media and Learning. https://media-and-learning.eu/type/featured-articles/media-and-information-literacy-in-france-an-overview/
Fedorov, A. (2008). Media Education around the World: Brief History. Acta Didactica Napocensia. 1.

 

Další články

Sledujte nás