Mediální výchova ve světě: Slovensko

Magdaléna Alexová

Magdaléna Alexová - 14. 1. 2022

Kategorie: Mediální gramotnost

Zdroj: Uživatel gpointstudio, Freepik

V naší sérii článků o mediální výchově ve světě pokračujeme i v novém roce. Tentokrát se vydáme jen kousek za hranice, do sousedního Slovenska. Historický vývoj tohoto oboru tam byl samozřejmě spjat s Českou republikou. Kam se ale mediální výchova na Slovensku posunula a jak je na tom dnes?

Není od věci si na začátek znovu připomenout, co je vlastně hlavním cílem mediální výchovy. Je jím výuka mediální gramotnosti, díky které by měl být člověk schopen posoudit věrohodnost mediálních sdělení, zanalyzovat jejich obsah a věcně a poučeně se zapojit do mediální komunikace a diskuse o médiích.

Situace na Slovensku 

Poprvé se mediální výchova dostala do slovenských školních osnov v letech 2008 až 2009. Její pojetí je navázáno především na Koncepci mediální výchovy v kontextu celoživotního vzdělávání (Koncepcia mediálnej výchovy v kontexte celoživotního vzdelávania) z roku 2009. Koncepce předpokládá zavedení mediální výchovy jako nepovinného předmětu u všech ročníků druhého stupně základní školy a osmiletého gymnázia.

Koncepce vytyčila tyto hlavní cíle mediální výchovy na Slovensku: 

Mediální výchova může být vyučována jako průřezové téma v rámci jiných předmětů. Nejčastěji je součástí občanské výchovy, slovenského jazyka, popřípadě cizího jazyka a jiných předmětů. Objevuje se také jako samostatný předmět nebo v rámci jiné, alternativní formy. Tím je myšleno například zapojení do školních časopisů, rozhlasů nebo kurzy a semináře se zaměřením na témata mediální výchovy. Bohužel však ještě v dnešní době stále převládají školy, které mediální výchovu nevyučují vůbec, jak vyplývá z výzkumu

Ovce.sk 

Na závěr musíme v souvislosti s mediální výchovou na Slovensku zmínit jeden velmi vydařený projekt, který si zaslouží naši pozornost. Jde o internetové stránky ovce.sk popřípadě sheeplive.eu. Projekt nabízí výběr z několika jazykových variant včetně češtiny.

Na webových stránkách najdeme krátká animovaná videa, která mají dětem představit hrozby internetu a naučit je, jak se správně a bezpečně chovat v kybernetickém prostoru. Projekt získal řadu ocenění a rozhodně jej můžeme doporučit jako pěkné zpestření výuky o tématech mediální gramotnosti a kybernetické bezpečnosti. 

Zdroje

Pecháček, Štěpán, a Vojtěch Tuzar. 2021. „Mediální výchova ve vybraných zemích EU". Parlamentní institut Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

http://sk.sheeplive.eu/

Bielčiková, Kristína. 2021. „Mediálna výchova na druhom stupni ZŠ na Slovensku.“ Prohuman. Dostupné z: https://www.prohuman.sk/pedagogika/medialna-vychova-na-druhom-stupni-zs-na-slovensku

Štátný vzdelávací program. Dostupné z: https://www.minedu.sk/data/att/7500.pdf

Štátny vzdelávací program pre gymnáziá (úplné stredné všeobecné vzdelávanie). Dostupné z: https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/statny_vzdel_program_pre_gymnazia.pdf

 

Další články

Sledujte nás