Gender je výmysl, který ničí tradiční rodinu. Jakým dezinformacím a předsudkům musí čelit queer lidé?

Regina Rieznerová

Regina Rieznerová - 8. 6. 2022

Kategorie: Konspirační teorie, hoaxy, dezinformace

Zdroj: Pixabay

Stejně jako jiné menšiny musí LGBTQ+ lidé ze strany většinové společnosti neustále snášet nejen řadu stereotypů, ale i dezinformací. Často se tak o queer mluví jako o hrozbě pro tradiční rodinu. Někteří také příslušnost k sexuálním menšinám vnímají jako výmysl či něco, co lze uzdravit. V rámci měsíce hrdosti, června, vám přinášíme nejčastější dezinformace o queer.

S queer populací, a nejen s ní, pojí ultra konzervativní kruhy slovní spojení „genderová ideologie“. Vzniklo v 90. letech a je součástí rétoriky především konzervativních náboženských a politických organizací, které ho používají k šíření dezinformací. 

„Genderovou ideologií“ označují demokratické tendence ve společnosti, které usilují o zrovnoprávnění všech lidí nehledě na jejich gender a svobodu sexuality. Spadá sem právo žen na potrat, práva leseb, gayů a trans lidí na manželství nebo i adopci. 

Nepochopení pojmu gender

Proti „genderové ideologii“ brojí i některé osobnosti a organizace v Česku. Například podle pediatra Miloše Velemínského vychází genderové zrovnoprávnění z nesprávného předpokladu a to, že si pohlaví během života vybíráme, eventuálně i měníme. Velemínský je názoru, že je to v rozporu s přírodními zákony, neboť každá buňka v těle je definovaná jako mužská či ženská pomocí chromozomů XX a XY. Gender jako sociální pohlaví neuznává. Obsah této ideologie může dle jeho názoru zasáhnout do systému výchovy dětí a může negativně ovlivnit tradiční rodinu. 

I proto řada lidí nepodporuje ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Úmluva se snaží odstranit přetrvávající společenské nerovnosti, protože bez jejich odstranění nelze vymýtit ani domácí násilí. Podle jejich odpůrců ale usiluje o genderovou neutralizaci, tedy o smazání rozdílů mezi muži a ženami a potírání biologických rozdílů.

Úmluvu ratifikovalo 33 států – například všechny severské státy, Německo i Polsko – a další 12 ji podepsalo. Česká republika úmluvu podepsala v roce 2016. 

Jak je to s těmi geny?

K vyvrácení tvrzení napsaného výše je potřeba pochopit pojmy jako pohlaví a gender. Tyto dva pojmy se liší. Slovo pohlaví reprezentuje biologickou danost. Tedy ony geny, které Miloš Velemínský popisuje. Naopak gender reprezentuje kulturní interpretaci pohlaví. Je to ono sociální pohlaví, který pediatr neuznává. Co to ale znamená? Je to společenské očekávání, že biologický muž bude mít typické mužské charakteristiky. Ty už jsou ale dány sociálně, společensky nebo kulturně. Může to být třeba předpoklad, že muži nepláčou. 

Tyto charakteristiky a role se mění historicky, stanovuje je společnost, a právě z nich vycházejí práva občanů. (Například dříve ženy neměly právo studovat, protože jim společnost přisuzovala jinou roli než mužům.) Pokud Miloš Velimský neuznává gender, neuznává role a charakteristiky, které jsou jednotlivým pohlavím přisuzovány společností. Tedy ani dějinný vývoj, kterým společnost prošla. 

“rodič 1” a “rodič 2”

Podle iniciativy Jsme fér, která se v tuzemsku snaží prosadit manželství pro všechny, se šíří dezinformace, že označení “rodič 1” a “rodič 2“ nahradí pojem otec a matka. Jedná se o jednu ze tří nejčastějších dezinformací putinovského režimu. Lež šíří už několik let ultrakonzervativní spolky, jako je Aliance pro rodinu, především v autoritářských režimech, například v Rusku nebo Maďarsku. 

Zavedení těchto pojmů místo těch zaběhnutých bývá jedním z hlasitých argumentů proti manželství pro všechny. Tato změna by ale znamenala, že by takzvané duhové děti získaly stejnou právní ochranu, jakou mají děti vychovávané heterosexuály. Práva i povinnosti k nim by měli oba jejich rodiče. Děti by měly právo na sirotčí důchod a dědily by po obou rodičích. Rodiče by oslovovaly stále stejně. Za současné právní úpravy registrovaného partnerství tyto práva a povinnosti stejnopohlavní páry nemají.

Hrozba pro naše děti

Dalším častým tématem ve spojitosti s queer lidmi je také adopce dětí. Mezi časté dezinformace k tomuto tématu patří, že by homosexuálové děti zneužívali a odebírali je jejich biologickým rodičům. Často se také mezi odpůrci šíří lži, že by dětem ve výchově chyběl mužský a ženský vzor. Podle výzkumů však děti takové vzory nepotřebují. Děti nejvíce prospívají v úplné a milující rodině, nehledě na jejich sexualitu. Odkaz na studii 

Další nepravdivé tvrzení je, že by se děti pod výchovou stejnopohlavních párů staly zvrácenými. I zde průzkumy ukazují, že výchova nemá na sexualitu vliv, protože je vrozená. Stejně tak je diskutabilní, co zde znamená zvrácenost. Odkaz na studii

Podobný narativ používá i prokremelská propaganda, která v jednom ze svých videí zobrazuje Rusko v roce 2035. Muž tam do sirotčince přijde adoptovat chlapce společně s jiným mužem, který je nalíčený. První dárek, který chlapec od adoptivních rodičů dostane, jsou dámské šaty. Tvůrci se pak v nahrávce ptají, jestli je to to Rusko, které by si sledující vybral? „Rozhodněte o budoucnosti své země,“ pobízí hlas. „Genderová ideologie“ je tak prezentována jako něco, co ohrožuje především děti a je spojována s pedofilií.


Slovníček pojmů

Pohlaví
Pohlaví reprezentuje biologickou danost.
Gender
Gender reprezentuje kulturní interpretaci pohlaví. 
Queer
Tento pojem zastřešuje všechny, jejichž identita není heterosexuální nebo cisgenderová (lidé, kteří se cítí být v souladu se svým pohlavím a genderovou identitou).
LGBTQ+
Zkratka označující lesby, gaye, bisexuály, transgender a další identity. Q zde znamená queer. Od této zkratky se v současnosti ustupuje.


Zdroje

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/653644/EXPO_BRI(2021)653644_EN.pdf?fbclid=IwAR1ytHSlIgWtfD3SDEDUNhvI6XOUWzsuROs-05PrF7tU0Po7xbsEQzyyeQM 
https://www.hrc.org/resources/myths-and-facts-battling-disinformation-about-transgender-rights?fbclid=IwAR1ec_pp8ytErFlExptTXnokl0bs6FXEsp8ykh_7sAQ84ulhpSxQgFXfMDc
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_OPZ/Vystupy_projektu/brozura_IU.pdf
https://www.czso.cz/csu/gender/gender_pojmy 
https://a2larm.cz/2019/01/odpor-vuci-genderove-ideologii-musi-prestat/ 
https://upol.ff.cuni.cz/olipol/knihovna-projektu/jak-se-z-genderu-stala-genderova-ideologie/ 
https://old.zsf.jcu.cz/cs/nove-cislo-casopisu-journal-ju-predstavuje-studijni-program-management-socialni-prace-v-organizacich-a-prinasi-take-rozhovor-s-prof-veleminskym/JOURNAL_brezen_2021_pediatr%20-1.pdf
https://www.lui.cz/lide-zivot/17134-matku-a-otce-maji-nahradit-pojmy-rodic-1-a-rodic-2-prichazeji-tim-deti-o-matku-a-otce-nebo-jde-jen-o-zbytecnou-hysterii?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 
https://www.heroine.cz/psanicko/7890-zdegenerovany-zapad-a-genderova-ideologie-jak-nenaletet-proruske-propagande 
https://www.youtube.com/watch?v=F-3YZk4YOe4
TITLBACH, Filip. Byli jsme tu vždycky. Praha: N media, 2022. Edice N. ISBN 978-80-88433-07-1. 
 

 

Další články

Sledujte nás